روش صحیح پوساندن کود حیوانی با زئولیت کشاورزی
زئولیت کشاورزی

روش صحیح پوساندن کود حیوانی با زئولیت کشاورزی

از جمله موادی كه از ديرباز به عنوان يك اصلاح‌كننـده طبيعـي اراضـي مـورد استفاده قرار گرفته‌اند كودهای دامی مي‌باشـند. تحقیقات زیادی توسط شرکت فارسا طی هفت سال گذشته انجام شده است. طبق این تحقیقات می‌توان گفت بهترین ماده برای فرآوری و پوساندن کود حیوانی، ماده معدنی و ارگانیک زئولیت کشاورزی می‌باشد.

البته بیش از 80 نوع زئولیت در طبیعت وجود دارد. از این بین فقط یک نوع آن بسته به آنالیز و کیفیت می‌تواند به فرآوری کود حیوانی کمک کند. برای پوساندن کود دامی با زئولیت می‌بایست به فروشگاه‌های معتبر مراجعه نمایید.

ماده معدنی زئولیت

زئولیت معدنی

تحقيقات مختلفي نشان داده استفاده از كودهاي دامي، مي‌توانند علاوه بر بهبود خصوصيات فيزيكي خاك و افـزايش ظرفيت نگهداري رطوبت، در تأمين بخشي از عناصر غذائي مورد نياز گياه نيز مؤثر واقـع شوند.

عناوین

مشکلات اساسی استفاده از کودهای دامی

با توجه به تمام اثرات مثبت استفاده از كودهاي دامي در اراضـي كـشاورزي، در مورد استفاده از آن‌ها دو مـشكل اساسي وجـود دارد:

1- اسـتفاده از كود دامي بـه صورت تازه به دليل افزايش ذخيره بـذري علف‌هاي هرز در مزرعـه، افزايش جمعيت آفات و بيماري‌ها و نهايتاً آسيب‌ديدگي ريشه گياهان از طريق تجمع آمونياك در محـيط ريشه، مي‌توانند مشكل آفرين باشند.

2- پوساندن كود دامي و انجام فرآيند كمپوست سازي حتي در بهترين شرايط باعث هدرروي 40 تا 60 درصد نيتروژن آن مي‌شود.

لذا ارائه راه‌كارهائي به منظـور حل مشكلات استفاده از كودهاي دامي و بـه كارگيري اين مواد ارزشمند در اراضي كشاورزي مخصوصاً زمين‌هاي شني مي‌تواند قابل توجه باشـد.

ترکیب زئولیت با کود حیوانی

افزایش تاثیر کود دامی بر رشد و عملکرد گیاهان زراعی با مواد افزودنی

تـاكنون تحقيقات بسياري در مـورد استفاده از مواد افزودني مختلف به كودهاي دامي به منظور افزايش تأثيرگذاري اين مـواد آلـي بـر رشـد و عملكرد گياهان زراعي انجام شده است. در ادامه با برخی از این مواد آشنا خواهید شد.

استفاده از گوگرد در بهبود اثر کود دامی

یکی از مواد مورد استفاده برای افزایش تاثیر کود دامی، گوگرد می باشد.

استفاده از گوگرد در بهبود اثر کود دامی

دو نوع گوگرد به این منظور استفاده می‌شود:

1- گوگرد پتروشیمی که اثر اصلاحی روی کود و خاک نداشته و سال‌ها در خاک به همان فرم اولیه باقی می‌ماند.

2- گوگرد معدنی که به دلیل نرسیدن اکسیژن به توده کود و بروز واکنش‌های بی‌هوازی گاز خطرناک سولفیدهیدروژن ایجاد می‌گردد که برای ریشه گیاه سمی و مضر می‌باشد.

با این توضیحات استفاده از گوگرد برای فراوری و پوساندن کودحیوانی روشی اشتباه می‌باشد. اگر قصد اصلاح‌خاک و کاهش پی‌اچ داریم می‌توانیم گوگرد معدنی اسیدی با کیفیت را در زمان اضافه کردن کودحیوانی با خاک استفاده نماییم.

چرا که در این حالت اکسیژن به گوگرد رسیده و ضمن انجام عمل اکسیداسیون از تولید گاز خطرناک سولفیدهیدروژن جلوگیری می‌گردد.

استفاده از زئوليت در پوساندن کود دامی

زئولیت نیز یکی دیگر از موادی است که از آن به منظور فرآوری و افزایش تاثیر کود حیوانی استفاده می شود. در ادامه مطلب با این ماده با ارزش بیشتر آشنا خواهید شد و از مزایا، معایب، کاربردها و قیمت زئولیت مطلع خواهید شد.

فرآوری کود حیوانی با استفاده از زئولیت

زئولیت چیست؟

زئولیت‌ها گروهي از آلومينوسيليكات‌هاي هيدراته متبلور با خلل و فـرج‌هـاي ريـز هـستند كه حاوي كاتيون‌هاي قابل تبادل می باشند و به طـور برگشت‌پـذير آب را جـذب و آزاد مي‌كننـد. در سال‌هاي اخير، پس از شناسايي ويژگي‌هاي منحصر به فرد زئوليت‌ها، ايـن ماده در كـانون توجـه رشته‌هاي مختلف قرار گرفت.

ساختار زئولیت

زئوليت‌ها با ساختمان كريستالي خود مواد متخلخلي هستند كه مانند غربـال مولكـولي عمل می کنند. زئولیت ها به دليل داشتن ظرفيت تبادل كاتيوني بالا و قرارگرفتن بعـضي از كـاتيون‌هـا آمونيوم در شبكه خود علاوه بر نقش اصلاح‌كنندگي در خـاك، مـي‌تواننـد نقـش تغذيه اي داشته و باعث بهبود رشد گياه مخصوصاً در اراضـي بـا قابليـت تبـادل كـاتيوني پائين يعني زمين‌هاي شني شوند.

بر خلاف كاني‌هاي رسي، در زئولیت‌ها چارچوب ساختمـاني بـه انـدازه كافي بـاز است. در نتیجه مي‌تواند مولكول‌هاي آب را هم مشابه كاتيون‌ها در خود جاي دهد. ايـن ويژگـي يعني باز بودن ساختمان، باعث به وجود آوردن خواص ويژه و منحصر به فرد زئوليـت‌هـا شده است.

مولكول‌ها‌ي آب و همچنين كاتيون‌ها به‌راحتي مي‌توانند در داخل شبكه حركت كنند بدون اين كه ساختار شبكه دچار تغيير شود. بنابراين تحرك كاتيون‌ها باعث ايجاد پديده تبادل كاتيوني با ساير كاتيون‌هاي موجود در محيط مي‌شود.

با توجه به خصوصيات منحصر به فرد زئوليت‌ها و فراواني طبيعي آن‌ها در كـشور ايـران و استخراج آسان و نهايتاً قيمت اقتصادي مناسب، بكارگيري زئوليت‌ها در سطوح مختلف صنايع كشاورزي كشور ممكن مي‌باشد.

ساختار زئولیت

زئوليت‌هـا قابليـت تبـادل كاتيوني مناسـب و ساختمان مستحكم دارند. چنان‌چه زئولیت‌ها در حين عمل‌آوري كمپوست‌هاي دامي، بـه كودهاي دامـي تازه اضافه شوند،  شـرايط تهويـه، بـراي فعاليـت ميكروارگانيـسم‌هـاي هوازي را فراهم مي‌كنند. همچنین باعث جذب مواد مغذي كود دامي مخصوصاً نيتروژن آن شـده و از هدرروي نيتروژن موجود در كود دامي خواه به صورت آمونياك و يـا بـه صـورت آ‌ب‌شویی جلوگیری می‌گنند.

انواع زئولیت

زئوليت‌ها به طور كلي به دو دسته طبيعي و مصنوعي تقسيم مي‌شوند. تا كنون بالغ بر 80 گونه زئوليت طبيعي شناخته شده و بيش از 150 گونه زئوليت مـصنوعي نيـز ساخته شده است.

اضافه کردن زئوليت طبيعي به كودهاي دامي تازه

علاوه بر اين كه باعث حفظ نيتـروژن موجـود در كود دامي شده، در مقايسه با ساير افزودني‌هـا از لحاظ اقتصادي نيـز مقـرون‌بـه‌صرفه هستند.

پس مي‌توان با اصلاح اراضي كم بـازده شني بوسـيله زئوليت يـا كمپوست‌هـاي زئوليتي علاوه بر افزايش سطح ‌زيركشت گيـاه زراعي بـا عملكرد مناسـب، از مـصرف بي‌رويه كودهاي شيميائي و آلودگي محيط زيست نيز جلوگيري نمود.

ترکیب زئولیت با کود حیوانی

با توجه به ضرورت تجديد نظر در استفاده از كودهاي شيميائي مخـصوصاً در اراضـي سبك، تأمين مواد غـذائي مـورد نيـاز گيـاه مخـصوصا نيتـروژن از طريـق منـابع آلـي مهـم مي‌باشد.

از طرفي با توجه به هدرروي قسمت زيادي از مواد غذائي موجود در كودهـاي دامي طي فرآيند تهية كمپوست استفاده از زئوليت‌ها به عنـوان مـوادي كـاملاً طبيعـي يك، جاذب انتخابي مناسب براي كاتيون آمونيوم است و باعث كاهش شستشو نيتروژن از محيط ريشه مي‌شود.

زئوليت‌ها و كاربرد آن‌ها در كشاورزي منظور حفظ مواد غذائي مخصوصا نيتروژن موجود در كودهاي‌دامي، مي‌تواند مهم باشـد.

با توجه به فراهمي منابع خدادادي زئوليت در كشور، استخراج آسـان و در نهايـت قيمـت اقتصادي مناسب اين مواد مـي‌تـوان بكـارگيري زئوليـت‌هـا را در سـطوح مختلـف صـنايع كشاورزي گسترش داد.

استخراج زئولیت معدنی

استخراج زئولیت معدنی

عناصر موجود در زئولیت

زئولیت کشاورزی برخلاف گوگرد صنعتی پالایشگاهی نفتی که فقط دارای یک عنصر آن هم نفت می‌باشد، دارای عناصر متعدد و مفیدی به شرح ذیل می‌باشد:

 • سیلیسیوم
 • پتاسیم
 • کلسیم
 • آهن
 • منگنز
 • مس
 • فسفر
 • گوگرد

نکته مهم این است که استفاده از کودهای دامی تازه برای مزارع مضر می‌باشد

و توصیه می‌شود حتما از کود دامی پوسیده برای مزارع خود استفاده کنید.

اختلاط زئولیت با کود حیوانی

فواید زئولیت کشاورزی

زئولیت پتاسیمی دارای فواید و کاربردهای زیادی است که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم:

اثر زئولیت در کاهش مصرف آب

بيش از 80 درصد زمين‌هاي كشاورزي در ايران را خاك‌هاي مناطق خشك و نيمه خشك تشكيل مي‌دهند.

منابع آب يكي از سرمايه‌هاي ملي هر كشور است

از طرفي يكي از مهم‌ترين منابع محدود كننده افزايش سطح زيـركشت در منـاطق خشك و نيمـه‌خشك، آب است. با استفاده از زئوليت کشاورزی مي‌توان رطوبت خاك را براي مدت بيـشتري در خاك نگهداري کرده و در اختيار گياه قرار داد.

حفظ رطوبت کود به دلیل وجود زئولیت

حفظ رطوبت کود به دلیل وجود زئولیت

کاربرد زئولیت‌ها در دامداری‌ها و تولید کمپوست

زئوليت‌ها مي‌توانند در بستر سالن‌هاي پرورش حيوانات بـه كـار بـرده شوند. در اين حالت هم مي‌توان از فعل و انفعـالات فـضولات و پـسمان‌هـا در نتيجـه هـدر رفتن تركيبات غذايي به عنوان مثـال تصعيد آمونيـاك جلـوگيري كـرد و هـم بـا توجـه بـه كاهش رطوبت بستر باعث كاهش بيماري‎‌ها شد. در مورد ماكيان اسـتفاده از كلينوپتيلوليت ميزان سولفيد هيدروژن، آمونياك و رطوبت فضولات را به شدت كاهش مي‌دهد.

تجربه دكتر آبيولا در دانشگاه كشاورزي آلبرتاي كانادا

در پروژه‌اي كه توسط دكتر آبيولا در دانشگاه كشاورزي آلبرتاي كانادا تحـت عنـوان «زئوليت در صنعت كمپوست» انجام شد گزارش شده است كه در هم آميختن زئوليت در كود دامي تركيبات غذايي را حفظ كرده و توليد گازهـاي گلخانـه‌اي را كـاهش مي‌دهد.

متان و اكسيد نيتروژن

متان و اكسيد نيتروژن دو گاز گلخانه‌اي مي‌باشند كه در فرايندهاي كمپوست‌سـازي توليـد مي‌شوند. توانايي زئوليت کشاورزی در جذب يون‌هاي موثري چون نيترات‌هـا، سـولفات‌هـا و يـون‌هاي هيدروژن مي‌تواند توليد اين گازها را در طي فرايند كمپوست سازي كـاهش داده و بـه حداقل رساند. همچنین با هوادهي فرايند كمپوست‌سازي واكنش‌هـاي بـي هـوازي كـه طـي متـان توليد مي‌شود را كاهش دهد.

استفاده از ترکیب کود دامی و زئولیت در باغ

تركيب زئوليت در كمپوست‌سازي كودهاي دامي راه حـل بـسيار مناسـبي در كـاهش حجم، بو و مديريت مديريت كود دامي در نگهداري مواد غذايي و توليـد كمپوستي غنـي كه تماما مبناي زيستي دارد مي‌باشد.

ممانعت از افزایش بیش از حد دمای توده

نیاز به به هم‌زدن مداوم کود حیوانی برای جلوگیری از افزایش دمای توده کودی به بالای 70 درجه بود. اما خوشبختانه زئولیت کشاورزی به دلیل همراه داشتن اکسیژن در درون خودش وقتی به خوبی با کود دامی مخلوط می‌گردد از بالا رفتن دمای توده کود به بیش از 70 درجه جلوگیری کرده و مانع سوختن کود و از بین رفتن موجودات ذره بینی مفید آن می‌گردد.

بنابراین یک بار ترکیب درست و کامل کود حیوانی و زئولیت کافی است و نیاز به تکرار نمی‌باشد.

صرفه جویی در مصرف کودها

معمولا پس از یک تا دو مرتبه آبیاری بیش از 70 درصد کودهایی که در خاک استفاده میکنیم به خصوص کود دامی شسته شده و از دسترس خارج می‌گردد.

وجود زئولیت کشاورزی با کیفیت و به اندازه در خاک ضمن تامین عناصر در زمان مناسب و درست در گیاه (به دلیل خاصیت جذب آب و ظرفیت تبادل کاتیونی بالا) از آبشویی و هدر رفت عناصر غذایی در خاک به شدت جلوگیری می‌کند.

جلوگیری از شستشوی مواد غذایی

با استفاده از زئوليت‌ها در مصرف كودهاي نيتروژنه و جذب اين كودها توسط گياه توازن مناسبي برقرار شده كه مخصوصا در خاك‌هاي سبك و شني به منظور جلوگيري از شستشوي عناصر مفيد مي‌باشد.

آزادسازی تدریجی عناصر

زئوليت‌ها با حداكثر كردن اثر كودها مانند يك كود كندرها در خاك عمل كرده و به خاطر تخلخلشان باعث هوادهي خاك شده و نگهداري رطوبت خاك را بهبود مي‌بخشند.

صرفه اقتصادی زئولیت خوب و با کیفیت

به صرفه بودن استفاده از زئولیت

مصرف زئولیت کشاورزی درست و با کیفیت با روش صحیح موجب صرفه جویی زیاد در مصرف کود حیوانی از 30 تا 50 درصد می‌گردد. در واقع نه تنها استفاده از زئولیت به صرفه و اقتصادی می‌باشد بلکه به دلیل صرفه‌جویی بالا در مصرف کود حیوانی به دلایل زیر می‌توان گفت رایگان به حساب می‌آید:

 • جذب بالای آمونیاک و سایر عناصر
 • جلوگیری از تصعید و آب‌شویی عناصر
 • همراه داشتن عناصر کودی مفید مثل سیلیس؛ پتاس؛ کلسیم؛ فسفر؛ روی؛ منگنز؛ مس و گوگرد

برخی دیگر از كاربردهای زئوليت پتاسیمی

باعث تعديل در تـاثير تنش خشكي در گياهان زراعي گردد.

در شـرايط وجود تنش خشكي كه مي‌تواند شرايط نامطلوب را بهبود بخشد.

دركاهش مصرف كودهاي شيميايي و تاثير نامطلوب زيست محيطي حاصل از مصرف آنها، اثر شگرفي دارد.

مشکلات استفاده از کودهای دامی نپوسیده

استفاده از کودهای نپوسیده باعث بروز مشکلاتی می‌گردد که در ادامه به آن ها اشاره کرده ایم:

 • رقابت کود حیوانی با گیاه در جذب ازت و در نتیجه زرد شدن گیاه در اول فصل
 • بروز بیماری‌های قارچی
 • خطر آلودگی خاک به کرم سفید ریشه به دلیل علاقه این سوسک به تخم‌گذاری در کود نپوسیده
 • افزایش جمعیت علف‌های هرز

کدام نوع کود حیوانی مناسب‌تر است؟

هر کدام از کودهای حیوانی مزیت‌ها و معایب خاص خودشان را دارند.

انواع کود حیوانی

هر کدام از کودهای دامی دارای ویژگی‌هایی هستند که آن ها را ذکر می‌کنیم:

 • کود گاوی آب و رطوبت را خوب نگه می‌دارد و اثر اصلاحی خوبی در خاک دارد، اما از نظر مواد غذایی خیلی غنی نیست.
 • کود گوسفندی دارای ازت و فسفر خوبی است اما گیاه را کمی تشنه می‌کند و علف‌هرز زیادی دارد.
 • کود مرغی از نظر مواد غذایی بسیار غنی بوده اما اثر چندانی در اصلاح خاک و نگهداری آب ندارد.

در کل هر چه اندازه حیوان کوچک‌تر باشد ارزش غذایی آن بیشتر و اثر اصلاحی و نگهداری آب در آن کمتر است.

سوالی که بسیاری از عزیزان می‌پرسند این است که کود کدام نوع حیوان مناسب‌تر است؟

در واقع بهترین راه برای انتخاب نوع کود انجام آنالیز آب، خاک و برگ است و می‌باید بر اساس آن با کارشناسان مورد اعتماد مشورت کرده و تصمیم بگیرید.

اگر بخواهم یک توصیه عمومی انجام دهم:

استفاده از کود گاوی به میزان 10 واحد، کود گوسفندی 5 واحد و کود مرغی 2 واحد نسبت مناسبی می‌باشد. مثلا 10 تن گاوی + 5 تن گوسفندی + 2 تن مرغی

بهترین روش فرآوری و پوساندن کود حیوانی با زئولیت کشاورزی

پس از تامین حجم مورد نیاز کود حیوانی حجم کود فراهم شده را به ارتفاع 60 سانتیمتر بر روی زمین پهن نمایید. کود حیوانی فراهم شده باید بین 20 تا 30 درصد رطوبت باشد در غیر اینصورت می‌بایست با افزودن آب به رطوبت آن را تامین نمایید.

اگر رطوبت موجود در کود دامی مورد نظر بیش از 30 درصد بود می‌بایست چند روز کود حیوانی پهن شده را به حال خود رها کنیم تا رطوبت اضافه در آن تبخیر گردد. در صورت خشک بودن کود حیوانی هنگام افزودن آب دقت شود که شیرابه کود حیوانی از قسمت انتهای آن خارج نگردد.

پس از تنظیم رطوبت موجود در آن برای هر ۱۰۰۰ کیلوگرم کود حیوانی مقدار ۳۰۰ کیلوگرم (پودر) زئولیت معدنی را روی سطح آن بطور کامل پخش نمایید.

کل کود حیوانی پهن شده روی زمین را با پودر زئولیت که روی سطح آن پاشیده‌اید به‌طور کامل با هم مخلوط نموده بصورت (کُپه) یا (کله قندی) روی هم انباشته نمایید.

روی کود حیوانی انباشته شده را به هیچ وجه (نپوشانید) تا عمل هوازی ”عمل اکسیداسیون ” به خوبی انجام شود.

مخلوط کردن کود دامی با زئولیت

اختلاط کود دامی و زئولیت

مشکلات مصرف کودهای حیوانی

كودهاي حیوانی از جمله مواد مغذي مناسب و همچنين اصـلاح‌كننـدگان طبيعـي خـاك هستند. ولي متاسفانه در اثر فرايند تبخير و فعل و انفعالاتي كه در حين عمل‌آوري اين مـواد صورت مي‌گيرد مقدار قابل توجهي از عناصرغذائي خـود را از دسـت مـي‌دهنـد.

مصرف نا مناسب اين دسته از كودها مي‌تواند براي گياه مشكلاتي را بوجود آورد. زئولیت کشاورزی توانايي جذب رطوبت، گازها و كـاتيون‌هـا را دارد. این خاصیت باعـث شـده اسـت كـه در كنترل بوي بد، رطوبت و مواد غـذايي كودهـاي حيـواني كـه مهمتـرين مـوارد در مـديريت كودهاي حيواني مي‌باشند، بسيار مفيد باشد.

همچنین اثرات مثبت آن در حفـظ مـواد غـذايي قابـل استفاده در كود دامي و كمپوست و هم‌چنين افزايش اكسيژن موجود در تحريـك واكـنش‌هاي هوازي در خاك به اثبات رسيده است.

نکات مهم در روش صحیح پوساندن کود حیوانی با زئولیت کشاورزی

هرگز هیچ نوع کود شیمیائی از جمله کود شیمیائی (اوره) یا همان (ازت) که بسیار شور و قلیائی هستند را به کود حیوانی در حال فرآوری اضافه و با آن مخلوط نکنید. به این دلیل که اولا نیاز ندارد، دوما شوری کود اوره با شوری مربوط به ادرار موجود در کود حیوانی؛ قلیائیت، شوری و pH را به‌شدت افزایش داده مانع جذب عناصر و مواد غذائی موجود در کود حیوانی توسط درختان و گیاهان می‌گردد.

پس از آماده سازی و کپه نمودن هرگز به آن آب اضافه نکنید چون واکنش‌های آن متوقف می‌گردد.

بوی نامطبوع کود حیوانی

به دلیل گاز آمونیاک درون آن می‌باشد که در حال تصعید بوده و با متصاعد شدن و آب‌شویی هدر می‌رود و در بسیاری از موارد کشاورزان عزیز به جای تهیه کود حیوانی پوسیده در واقع از کود حیوانی کهنه استفاده می‌نمایند که در زیر آفتاب و مجاورت هوا بسیاری از مواد غذایی به خصوص ازت آن هدر می‌رود.

گاز آمونیاک

همان‌طور که گفتیم زئولیت با جذب آمونیاک از متصاعدشدن بوی بد و نامطبوع آمونیاک در کود حیوانی خودداری می‌نماید

ویژگی زئولیت کشاورزی که تحت نظر شرکت فارسا خالص‌سازی و آماده می‌شود

زئولیت با جذب آمونیاک و مواد غذایی موجود در کود حیوانی از آب‌شویی، تصعید و هدررفت مواد غذایی موجود در کود حیوانی جلوگیری می‌کند. در نتیجه فرآوری و پوساندن کود حیوانی با نگه‌داشتن عناصر مفید در آن صرفه‌جویی زیادی در مصرف کود حیوانی می‌نماید.

با 30 تا 50 درصد صرفه‌جویی در مصرف کود حیوانی در واقع هزینه‌ای که برای خرید زئولیت می‌پردازیم به دلیل صرفه جویی در مصرف کود حیوانی و سایر کودها رایگان به حساب می‌آید.

خاصیت خارق‌العاده زئولیت کشاورزی

در بحث دامداری‌ها و مرغداری‌ها هم بسیار مفید بوده و ریختن میزان مناسب زئولیت در کف دامداری ضمن جذب رطوبت و آمونیاک علاوه بر بهبود شرایط پرورش دام و طیور و کمک به بهداشت محیط، در نهایت یک کود دامی فوق‌العاده را فراهم می‌آورد.

قیمت زئولیت‌ها

زئولیت‌ها بسته به کیفیت و کارایی خود قیمت متفاوتی دارند. از زئولیت نامناسب، ناخالص و شور و آهکی که برای کشاورزی ضرر دارد تا زئولیت فراوری شده در بلژیک و آلمان که اولی در برخی نقاط رایگان بوده و فقط کرایه حمل میپردازید و دومی بسیار گران بوده و هر کیلو حدود 300000 تومان قیمت دارد.

قیمت واقعی زئولیت کشاورزی

بسته به کیفیت از قبیل میزان خلوص فیزیکی و شیمیایی، ظرفیت تبادل کاتیونی و درصد عناصر موجود از پانصد تومان تا هزار تومان می‌باشد.

قیمت زئولیت

مضرات مصرف زئولیت‌ها

همان‌طور كه زئوليت‌ها براي گياه مفيد هـستند، مـي‌تواننـد مـضر هـم باشـند. بـراي مثـال زئوليت حاوي سـديم مـي‌توانـد بـراي گيـاه سـمي باشـد و زئوليـت‌هـايي كـه از آمونيـوم، كلسيوم و پتاسيم فقير باشند، مي‌توانند اين مواد را از محلول خـاك خـارج كـرده، در نتيجـه رشد گياه را محـدود كننـد. ايـن نتـايج منفـي تاكيـد بـرانتخـاب صـحيح زئوليـت در طـول آزمايشهاي كشاورزي دارد.

بنابراین توصیه میشود حتما زئولیت را از محل مناسب و مطمئن استفاده نمایید چرا که فقط یک نوع زئولیت خاص مناسب کشاورزی هست نه هر زئولیتی

دفتر شرکت فارسا: ۳۳۳۰۳۲۶۶-۰۲۳

 کارشناس تغذیه: ۰۹۱۹۱۳۲۵۱۹۳

 

با سپاس

محمدرضا اخلاقی – گیاهپزشک

برای خرید زئولیت پتاسیمی با کیفیت و مرغوب کلیک کنید.

برچسب‌ ها :

27 دیدگاه

 1. رضا مرداد 27, 1400 پاسخ

  سلام.بهترین زمان برای استفاده ازکود و زئولیت چه فصلیه وبرای هر درخت چه مقداره.

  • زورمند شهریور 30, 1400 پاسخ

   سلام و درود
   بهترین زمان استفاده از کود دامی که با زئولیت پوسانده شده، در چالکود زمستانه هست
   مقدار مصرف بستگی به نوع و سن درخت و نتیجه آزمایش خاک داره

 2. علی محمد استبرقی اردیبهشت 31, 1400 پاسخ

  مثل همیشه عالی

 3. […] پیشگیری و کاهش این آفت دارد. توصیه می‌کنم حتما مقاله روش صحیح فرآوری کود حیوانی را به خوبی مطالعه […]

 4. جواد دی 9, 1399 پاسخ

  سلام و تشکر بابت مطالب ارائه شده
  من از شرکت شما زئولیت برای فرآوری کود تهیه کردم،خواستم بپرسم علاوه بر زئولیت آیا میشه کودهای زیستی(مثلا مانند هوکر) که حاوی باکتری و میکروارگانیسم هستند رو به ترکیب کود دامی و زئولیت اضافه کرد؟
  فایده ای داره؟
  اگر فایده داره و میشه،لطفا ی راهنمایی در مورد میزان و نحوه مصرف هم بفرمایید
  ممنون از راهنماییتون

  • فارسا ارگانیک دی 10, 1399 پاسخ

   درود و سپاس از لطف شما
   حتما اضافه کردن کودهای زیستی به بهبود کیفیت کود حیوانی و خاک شما کمک می کند و در صورت امکان این کار را انجام دهید.
   مقدار آن بر حسب توصیه شرکت تولید کننده استفاده نمایید.

 5. امیرزاده آذر 5, 1399 پاسخ

  برای عمل آوری کود تازه بازئولیت لطفا درصد اختلاط آنها و چگونگی انجام مراحل کار محبت فرمایند. متشکرم

  • فارسا ارگانیک آذر 6, 1399 پاسخ

   درود به ازای هر یک تن کود حیوانی سیصد کیلو زئولیت اضافه کنید و به خوبی هم بزنید طی دو هفته کود حیوانی فرآوری شده و آماده مصرف است. بعد هم زدن کود حیوانی نیازی به اضافه کردن آب و کود اوره و گوگرد و … نیست و نیاز به پوشش خاک و پلاستیک و … نیست مگر بخواهید برای جلوگیری از آبشویی کود در اثر باران شدید کود را بپوشانید. در واقع سریعترین و راحت ترین راه فرآوری کود حیوانی استفاده از زئولیت با کیفیت می باشد.

 6. ایمان مهر 14, 1399 پاسخ

  سلام مهندس عزیز.شمازئولیت هم داری جهت فروش؟

  • فارسا ارگانیک مهر 15, 1399 پاسخ

   درود دوست عزیز لطفا با دفتر شرکت تماس بگیرید 02333303266

 7. محمد مهر 13, 1399 پاسخ

  سلام بسیار آموزنده هست خدا خیرتان بده
  جناب مهندس چ کودتایی میشه همراه با زئولیت به کود دامی دادمثل کودهای زمستانه فسفر و پتاس و میکرو سولفات آهن. مس .روی یا مشکل ایجاد میکنه تو فرآوری کود

  • فارسا ارگانیک مهر 15, 1399 پاسخ

   درود همه کودهایی که فرمودید به جز سولفات مس را میتوان با زئولیت و کود دامی فراوری کرد و هیچ منعی ندارد. فقط سولفات مس را با آب بدهید و در چالکود ندهید

 8. محمد مهر 11, 1399 پاسخ

  سللم مهندس جان
  چند روز باید از ترکیب زولیت و کود بگذرد که قابل استفاده بشه؟؟
  دوم اینکه این زولیت را از کجا تهیه کنیم ؟؟
  هزینه ارسال تو خودش چقد هست؟؟
  واینکه میشه فقط با کود مرغ ترکیب کرد؟یا باید هر سه نوع کود را ترکیب کنیم گاوی و گوسفندی و مرغ؟؟

  • فارسا ارگانیک مهر 12, 1399 پاسخ

   درود بر شما
   حدود 3 هفته کافی است
   برای تهیه زئولیت با کیفیت میتوانید با همکاران تماس بگیرید 02333303266
   بهترین حالت ترکیب زئولیت با کودهای حیوانی مثل گاوی و مرغی و گوسفندی است

 9. roozy شهریور 23, 1399 پاسخ

  سلام جناب .ممنون از لطف و راهنماییهای خوب شما.با راهنماییهای شما تقریبا باغ پسته خوبی دارم.ولی ایکاش زودتر با شما آشنا میشدم تا هزینه ها و روش کاشتم درست مدیریت میشد.جواب سوال شما جذب بالای آمونیاک و سایر عناصر
  جلوگیری از تصعید و آب‌شویی عناصر
  همراه داشتن عناصر کودی مفید مثل سیلیس؛ پتاس؛ کلسیم؛ فسفر؛ روی؛ منگنز؛ مس و گوگرد.و هم چنین جلوگیری از سوختن کود دامی و در نتیجه حفظ موجودات ریز زنده.با تشکر.جلال زلفی

  • فارسا ارگانیک شهریور 26, 1399 پاسخ

   درود و سپاس از لطف و محبت شما و سپاس از مطالعه دقیق

 10. علیرضا شهریور 23, 1399 پاسخ

  سلام و درود من به نوبه خودم از جناب مهندس اخلاقی و مهندس اسدی بزرگ نهایت تشکر و آرزوی سلامتی برای بزرگواران و همکاران در شرکت و دارم و سوالی داشتم آیا در کشت برنج هم میشه از مخلوط کود حیوانی و زیولیت استفاده کرد منظورم برنجدشمال و کشت آبی هست .و نا چه حد میتونه با انجام تمام مراحل اصولی در کشت و نشا بر افزایش تولید محصول برنج اثر بخش باشه .متشکر از شما

  • فارسا ارگانیک شهریور 23, 1399 پاسخ

   درود بر شما و سپاس از لطفتون بله توصیه میکنم در برنج حتما از زئولیت استفاده کنید چرا که ضمن موارد یاد شده گاز آمونیاک مزارع را به خود کشیده و علاوه بر ممانعت از سوختگی بوته از هدر رفت ازت جلوگیری میکند.

 11. محمد عزیزیان شهریور 22, 1399 پاسخ

  با عرض سلام و خدا قوت خدمت دوستان فارسا جواب مسابقه
  جذب بالای آمونیاک و سایر عناصر
  جلوگیری از تصعید و آب‌شویی عناصر
  همراه داشتن عناصر کودی مفید مثل سیلیس؛ پتاس؛ کلسیم؛ فسفر؛ روی؛ منگنز؛ مس و گوگرد

  • احسان دادخواه عسکرانی اردیبهشت 31, 1400 پاسخ

   سلام آیا هر سال برای 5 هزار متر زمین گلخانه کود رابا زئولیت فراوری کنیم اضافه شدن بیش ازحد زولیت خاک را بعد چند سال دچار مشکل نمیکنه شما حد مجازی اعلام نکردین

 12. امیر شهریور 21, 1399 پاسخ

  درود مهندس فقط یک سوال آیا زئولیت به درد خاک رسی هم میخوره چون در مقاله چیزی گفته نشده بود.

  • فارسا ارگانیک شهریور 21, 1399 پاسخ

   درود طبق توصیه سازمان فضایی ناسا که اولین بار برای کاشت گیاه در فضا از زئولیت بهره برد 25 تن زئولیت در خاکهای رسی و تا 400 تن در خاکهای شنی منعی ندارد مگر به خاطر هزینه اضافه نکنیم وگرنه ضرری ندارد.

 13. جواد شهریور 20, 1399 پاسخ

  آیا زئولیت را هم به تنهایی می‌توان برای درخت استفاده کرد با توجه به اینکه فرمودید دارای آهن و فسفر و بقیه مواد مورد نیاز درخت میباشد

  • فارسا ارگانیک شهریور 21, 1399 پاسخ

   درود همه عناصر را به مقدار کمی دارد اما نه کامل کامل میتوانیم بقیه عناصر را تا 50% کمتر مصرف کنیم

 14. محمد عزیزیان شهریور 20, 1399 پاسخ

  با عرض سلام عالی و بسیار آموزنده و مفید

  • فارسا ارگانیک شهریور 21, 1399 پاسخ

   درود و سپاس از شما

دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0
سوالی دارید؟
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
X