مشاوره و برنامه کودی کشاورزی

یکی از اصول مهم در باغداری و کشاورزی، تغذیه مناسب و اصولی بر اساس آنالیز آب، خاک و برگ می‌باشد. مشاوره و برنامه کودی کشاورزی می‌تواند کمک شایانی در افزایش محصول شما داشته باشد.

همه ما می‌دانیم که خاک یکی از پیچیده‌ترین اجزای جهان هستی است و برای داشتن محصولی بهتر بایستی آنالیز خاک را در برنامه کاری خود قرار دهیم. همچنین پس از انجام آزمایش خاک، آب و یا آزمون برگ، نتیجه آن را نزد متخصصان این رشته کشاورزی تفسیر کنیم.

بر این اساس در شرکت فارسا بر آن شدیم تا با ارائه تغذیه اصولی به بهبود کمیت و کیفیت محصولات شما خوبان کمک نمائیم.

کارشناسان تغذیه شرکت فارسا با مشاهده آنالیز خاک، آب و برگ در صورت نیاز نسخه عملیاتی و قابل اجرا را بر حسب سن گیاه و شرایط موجود ارائه می‌نمایند.

  • قیمت: 100 تومان
  • 0 تومان