ممکن است از زمان ثبت درخواست تا انجام بازدید، از یک تا 3 ماه طول بکشد.

در صورت اضطراری بودن بازدید، قبل از ثبت نهایی با کارشناسان شرکت، خانم‌ها داودی یا شاهی هماهنگ نمائید.

  • 0 تومان