آنالیز عناصر کودی

شما می‌توانید درصد عناصر کودی را با آنالیز تعیین کنید.

آدرس آزمایشگاه:

کرمان انتهای خیابان جهاد بین کوچه 98 و خیابان یاسین

آزمایشگاه فارسا

کد پستی: 7614756999

لطفا پس از تعیین تعداد نمونه، پارامترهای مورد نظر خود را انتخاب کرده و فرم را ارسال نمایید.

  • قیمت: 1,000 تومان
  • 0 تومان