آنالیز خاک

درود کشاورزان و باغداران عزیز

آنالیز خاک در سه عمق متفاوت انجام می‌گیرد.

 

آزمایش خاک کشاورزی
 

آنالیز خاک 1 عمقی

در آنالیز نمونه خاک 1 عمقی پارامترهای زیر اندازه‌گیری می‌شوند:

اسیدیته – هدایت الکتریکی – بافت – ازت – فسفر قابل جذب – پتاسیم قاب جذب – کربن آلی – (آهن، منگنز، روی، مس، بر) قابل جذب – SAR (سدیم، کلسیم، منیزیم) – آهک – گچ

 

آنالیز خاک 2 عمقی

در این آنالیز خاک، 2 عمق بررسی شده و در آن‌ها پارامترهای زیر اندازه‌گیری می‌شوند:

عمق اول: اسیدیته – هدایت الکتریکی – بافت – ازت – فسفر قابل جذب – پتاسیم قاب جذب – کربن آلی

عمق دوم: اسیدیته – هدایت الکتریکی – بافت – ازت – فسفر قابل جذب – پتاسیم قاب جذب – کربن آلی – (آهن، منگنز، روی، مس، بر) قابل جذب – SAR (سدیم، کلسیم، منیزیم) – آهک – گچ

 

آنالیز خاک 3 عمقی

در این آنالیز خاک، 3 عمق بررسی شده و در آن‌ها پارامترهای زیر اندازه‌گیری می‌شوند:

عمق اول:

اسیدیته – هدایت الکتریکی – بافت – ازت – فسفر قابل جذب – پتاسیم قاب جذب – کربن آلی

عمق دوم:

اسیدیته – هدایت الکتریکی – بافت – ازت – فسفر قابل جذب – پتاسیم قاب جذب – کربن آلی – (آهن، منگنز، روی، مس، بر) قابل جذب – SAR (سدیم، کلسیم، منیزیم) – آهک – گچ

عمق سوم:

اسیدیته – هدایت الکتریکی – بافت

 

آنالیز آب

شما امکان آنالیز آب کشاورزی، شیلات و آب آشامیدنی را در آزمایشگاه ما دارید.

آنالیز آب کشاورزی

در مورد آنالیز آب کشاورزی، پارامترهای زیر اندازه‌گیری می‌شوند:

اسیدیته – هدایت الکتریکی – SAR – سدیم – کلسیم – منیزیم – پتاسیم – کربنات – بیکربنات – کلر – سولفات – سختی کل – کل مواد محلول – بر

 

آزمایش آب کشاورزی
 

آنالیز آب شیلات

در مورد آنالیز آب شیلات، پارامترهای زیر اندازه‌گیری می‌شوند:

اسیدیته – هدایت الکتریکی – شوری – قلیائیت – نیترات – نیتریت – آمونیاک – کلرید – فسفات – سولفات – سختی کل – سدیم – کلسیم – منیزیم – پتاسیم – آهن – مس – روی – سرب

 

آزمایش آب شیلات
 

آنالیز آب آشامیدنی

در رابطه با آنالیز آب آشامیدنی، پارامترهای زیر اندازه‌گیری می‌شوند:

اسیدیته – هدایت الکتریکی – SAR – سدیم – کلسیم – منیزیم – پتاسیم – کربنات – بیکربنات – کلر – سولفات – سختی کل – کل مواد محلول – سختی دائم – نیترات – نیتریت – فسفات – قلیائیت کل

 

آزمایش آب آشامیدنی
 

آنالیز برگ

در صورتی که برگ گیاه زارعی یا درختان شما را آنالیز کنیم، درصد پارامترهای زیر در آن، تعیین خواهند شد:

ازت – فسفر – پتاسیم – سدیم – کلسیم – منیزیم – آهن – منگنز – روی – مس – بر

 

  • قیمت: 100 تومان
  • قیمت: 100 تومان
  • قیمت: 100 تومان
  • 0 تومان